वन तथा वातावरण मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै